ADDICCIONS
/Cocaïna

Al Centre de Desintoxicació ADITREA de Balaguer, som experts en el desenvolupament de tractaments d’addicions a la cocaïna. Portem a terme una sèrie de tècniques que permeten disminuir totalment el síndrome d’abstinència que pateixen els addictes un cop inicien el procés de desintoxicació a la nostra clínica.

Que és la cocaïna?

Aquest compost és un potent estimulant del sistema nerviós central i una de les drogues més addictives i perilloses que existeixen.
Es tracta d’una droga que s’obté a partir del processament químic de les fulles de l’arbust de coca Erythroxylum coca. A finals del segle XIX, es va aconseguir aïllar el principi actiu contingut en aquestes fulles i van sorgir diverses formes de consum d’aquesta droga. Entre aquests mètodes de consum trobem la cocaïna esnifada, fumada, injectada, etc. Els quals produeixen efectes més ràpids i intensos que la fulla mastegada i per aquesta raó, augmenten el risc de desenvolupar addicció i dependència a aquesta droga.

De quina forma es pot presentar aquesta droga?

Hi ha diferents preparats a partir d’aquesta droga:

– Cocaïna en pols o clorhidrat de cocaïna: És la forma habitual de presentació d’aquesta substància. Se sol consumir esnifada (aspirada pel nas) i té uns efectes gairebé immediats que duren entre 2 i 3 hores. Encara que menys freqüentment, també s’usa per via injectada, de vegades barrejant-la amb heroïna, el que dóna lloc a un producte que els consumidors denominen speed-ball (pelotazo).
– Basuko o pasta de coca: És sulfat de cocaïna i es fuma barrejat amb tabac o marihuana. El seu consum és minoritari a Espanya.
– Crack o cocaïna base: Es consumeix fumada i el seu efecte és ràpid, intens i breu. És molt addictiva, encara que el seu consum a Espanya és també minoritari.
En l’argot de carrer, a la cocaïna se la coneix per diferents noms: coca, periquito, farlopa, mercats, dama blanca, neu, etc.

S’estima que un 5% dels joves d’entre 14 i 18 anys ha provat la cocaïna i que un 2% l’ha pres recentment. Es tracta d’un consum ocasional i majoritàriament, de clorhidrat de cocaïna esnifada.

Quins són els seus efectes?

– Efectes a curt termini:

Eufòria, excitació, hiperactivitat, augment de la sociabilitat, sentiments de grandiositat, verborrea, acceleració mental, disminució de la fatiga i del somni, agressivitat, inhibició de la gana, així com altres efectes fisiològics: taquicàrdia, sudoració, increment de la tensió arterial i dilatació de les pupil·les.

– Efectes a llarg termini:

La cocaïna provoca una gran dependència i importants trastorns neurològics i psiquiàtrics: estats paranoides, psicosi i depressió. Altres problemes derivats del seu consum són la perforació de l’envà nasal, patologies respiratòries i un elevat risc d’infart de miocardi, accident cerebral i trastorns d’inapetència sexual.

Podem afirmar que les seqüeles que la cocaïna pot produir en el nostre organisme són molt perilloses. Per aquesta raó, des de la nostra clínica de desintoxicació ADITREA volem ajudar a totes aquestes persones addictes a aquesta substància a que es rehabilitin de la seva addicció per a poder-se tornar a inserir en la societat, sense que tornin a tenir cap símptoma ni seqüela causada pel consum d’aquesta droga.